Neviditelné

Ceny služeb

Předpisy pro předpis záloh na služby spojené s bydlením a jejich vyúčtování nájemcům

XX Ceny služeb

 1. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Jsou to ceny za ústřední (dálkové) vytápění, dodávku studené a teplé vody, úklid a osvětlení společných prostor v domě, užívání výtahu, odvádění odpadních vod, čištění a kontrola komína, čištění žump, odvoz popela a smetí, používání domovní prádelny, používání společné rozhlasové a televizní antény, popřípadě další služby, na nichž se nájemce s pronajímatelem dohodnou.
 2. Ceny služeb se sjednávají podle zvláštních předpisů nebo rozhodnutí cenového orgánu. Jestliže pro danou službu neexistuje cenový nebo jiný předpis, stanovuje se její výše odpovídající cenám v místě a čase plnění obvyklým.
 3. Ceny služeb se rozúčtují na jednotlivé nájemce bytů podle zvláštních předpisů nebo rozhodnutí cenového orgánu.
 4. Ceny služeb, pro něž není stanoven způsob rozúčtování podle odstavce 3) se rozúčtují následujícím způsobem:
  1. cena za užívání domovní prádelny, sušárny, mandlu sazbami za jednu hodinu provozu nebo za dohodnutou jednotku výkonu;
  2. cena za kontrolu a čištění komínu podle počtu používaných vyústění do komína;
  3. cena za vybavení bytu společnou televizní anténou podle počtu obydlených měsíců;
  4. ceny ostatních služeb podle počtu členů domácnosti zjišťovaných v průběhu zúčtovacího období na základě ohlašovací povinnosti nájemce;
  5. cenu za užívání výtahu platí ti nájemci, kteří výtah užívají, avšak vždy nájemníci od třetího nadzemního podlaží.
 5. Jestliže způsob stanovení výše záloh na ceny služeb není určen zvláštním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, může ho pronajímatel s nájemcem dohodnout. Nedohodnou-li se, účtuje pronajímatel nájemcům měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb jako měsíční podíl z předpokládané ceny služeb v zúčtovacím období nebo, případně z ceny plnění v předchozím zúčtovacím období s přihlédnutím k předpokládaným změnám v cenách služeb.
 6. V průběhu zúčtovacího období smí pronajímatel po předchozím oznámení nájemci změnit měsíční zálohy na služby v míře odpovídající změně ceny služby nebo na základě změny dané zvláštním předpisem nebo na základě rozhodnutí cenového orgánu, změny počtu členů domácnosti nebo z dalších důvodů jako je změna rozsahu a kvality dodávaných služeb.
 7. Zúčtovací období se stanoví dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, zpravidla se jedná o kalendářní rok.
 8. Pronajímatel na základě žádosti nájemce doloží, že výše cen služeb odpovídá odst. 2) a jsou rozúčtovány podle odst. 3) a 4).

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost nájemce vůči pronajímateli

XX Ohlašovací povinnost

 1. Nájemce oznámí pronajímateli skutečnosti rozhodné pro případnou změnu sjednaného nájemného a cen služeb do 30 dnů po jejich vzniku.
 2. Změní-li se skutečnosti rozhodné pro případnou změnu sjednaného nájemného a cen služeb, změní se jejich výše od prvního dne měsíce následujícího po změně těchto skutečností.

Vybavení bytu

Předpisy pro započtení vybavovacích předmětů v majetku pronajímatele do nájemného v nových podmínkách

XX Vybavení bytu

 1. K nájemnému vypočtenému podle podlahové plochy bytu se připočítává měsíční nájemné za vybavení, jehož životnost podle paspartu bytu dosud neuplynula, které se určí jako jedna dvanáctina  částky vypočtené ročním procentem opotřebení z pořizovacích nákladů. Nepřipočítává se však nájemné za základní vybavení bytu.
 2. Pořizovací náklady tvoří cena vybavovacího předmětu, za kterou byl zakoupen. Do pořizovacích nákladů se zahrnují i účelně vynaložené náklady na dopravu, montáž a zprovoznění vybavovacího předmětu. U předmětů pořízených na úvěr též úrok z úvěru a po dohodě s nájemcem i případné další prokazatelné náklady.
 3. U vybavovacích předmětů zde neuvedených nebo speciálních se měsíční nájemné sjedná dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem.
 4. Po uplynutí životnosti vybavení bytu uvedené v příloze nebo v případech, kdy není známa pořizovací cena nebo datum pořízení, je maximální měsíční nájemné stanoveno podle přílohy.

Životnosti a roční opotřebení vybavovacích předmětů (příloha)

Vybavovací předmět
Procento ročního opotřebení
Životnost v rocích
Maximální měsíční nájemné po uplynutí životnosti v Kč
Sporák, vařič
6,6
15
10,-
Kuchyňská linka
5
20
10,-
Vestavěná skříň
5
20
5,-
Elektrický boiler
10
10
5,-
Průtokový ohřívač vody
10
10
5,-
Zdroj tepla užívaný jednotlivým nájemcem bytu k vytápění
5
20
5,-
Měřící a regulační zařízení pro tepelnou energii a vodu
12,5
8
5,-