Aktuality

SBN a zákon 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného

Zákon č. 107/2006 Sb. platí a co je potřeba udělat pro jeho realizaci pro majitele a správce bytů.

Pronajímatelé a správci bytů a zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného.
Pronajímatelům bytů, správcům bytového fondu a dalším zainteresovaným osobám jistě není třeba připomínat, že zákon o jednostranném zvyšování nájemného prošel kompletním legislativním procesem včetně podpisu prezidenta a definitivně tak vstoupil v platnost. Co konkrétně tento zákon bude znamenat pro uživatele programu SBN?
K tomu, abyste mohli zvýšit nájemné v bytech s dosud regulovaným (tzv. "zmrazeným") nájemným je potřeba provést několik kroků již v nejbližší době.
1.       K 1. červenci 2006 vydá Ministerstvo pro místní rozvoj seznam cen m2 bytů v jednotlivých krajích a typech sídel s předpokládanou koncovou cenou nájemného za m2 a (snad) maximální procentní zvýšení stávající sazby pro rok 2007.
2.       Je nezbytné alespoň tři měsíce před jednostranným zvýšením nájemného informovat nájemce o připravované ceně nájemného pro rok 2007. Oznámení musí být podáno na doručenku a to do vlastních rukou nájemce.
Co připravuje program SBN?
Především novou verzi  s výpočtem jednostranně zvyšovaného nájemného (bude se jednat o metodu výpočtu “Z”). Součástí bude i tisk oznámení nájemníkovi o zvýšení nájemného, jako všechny sestavy v SBN s možností zákaznické úpravy. Tato verze bude dostupná po vydání seznamu cen podle bodu 1). Upozorňujeme, že pro reinstalaci bude nutné mít nainstalovanou verzi SBN 7.1! Konkrétní postup bude popsán v dokumentaci k verzi SBN.
Předpokládá se nejprve výpočet jen pro vytvoření sestavy a ostrý výpočet až k 1.1.2007 s běžným ošetřením změn v předpisu jako obvykle.
Ještě několik poznámek k zákonu č. 107/2006 Sb. Podle nejčastějších dotazů uživatelů:
·         Na byty postavené s finanční pomocí veřejných prostředků po 30.6.1993, tzn. pronajímané s tzv. “věcně usměrněným nájmem” se zvyšování podle tohoto zákona nevztahuje (výpočet v SBN “U” a “Y”,). Naopak na rekonstruované, byť s využitím veřejných prostředků (výpočet v SBN “R” a “S”) ano.
·         Tento zákon nijak neřeší nově pronajímané byty (mimo přechodů nájmu specifikovaných v OZ). Takže nově pronajímané byty by měly být účtovány výhradně jako nájem dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem (výpočet v SBN “E”). Což vlastně platí poslední 3 roky a u bytů pronajatých v tomto období jiným způsobem byste při pokusu zvýšit jejich nájemné podle tohoto zákona mohli narazit.
·         Výpočet nájemného vychází z podlahové plochy bytu stanovené stejně jako ve zrušené vyhlášce  č. 30/1995 Sb. a není tedy potřeba cokoliv měnit s výjimkou plochy pod šikmými stropy, kterou tento zákon již nijak nezohledňuje.
·         Zařizovací předměty a případný zápočet jejich nájmu (odpisů) tento zákon nepředpokládá. Jestliže budete chtít nadále započítávat zařizovací předměty nájemníkům, je nezbytné mít toto potvrzeno nájemní smlouvou včetně postupu.
·         Vlastník se může rozhodnout nájemné jednostranně nezvýšit, případně zvýšit o nižší, než vypočtené maximální procento. V dalších letech to znamená ovšem možnost strmějšího nárůstu sazby za m2, který může kolidovat s možným procentuálním stropem nárůstu, takže tento postup nelze doporučit.
·         Podle zákona č. 107 jsou byty 1. Kategorie běžné byty, ostatních kategorií tzv. “byty se sníženou kvalitou”.
·         Žádné slevy z nájemného se v zákoně nepředpokládají a jediná použitelná zůstává snížená hygienická kvalita bytu dle OZ. Program nastavené slevy, případně tzv. "polohovou rentu" ať kladnou nebo zápornou nebude brát v úvahu.