Aktuality

GDPR: Smlouva o mlčenlivosti

I naše firma, pochopitelně, reaguje na uvedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do praxe. Zveřejňujeme smlouvu o zachování mlčenlivosti ve věcech zníněného nařízení, se kterými se setkáme během naší práce u Vás, a to přímo na místě nebo pomocí vzdálené správy.

Dohoda o mlčenlivosti a zachovávání ochrany osobních údajů

ke Smlouvě o dodávce služeb a prací dle ZL č.: ………………………. ze dne: …………………………

I.

Dodavatel vykonává pro Odběratele servisní služby v oblasti IT. Touto smlouvou se upravuje oblast ochrany osobních údajů (v souladu s Nařízením GDPR), jejichž správcem je Odběratel a se kterými Dodavatel v rámci servisních služeb může přijít do styku.

 

II.

Zhotovitel sjednaných služeb se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal

v souvislosti s plněním smlouvy a které podléhají ochraně osobních údajů.

Zhotovitel je vázán mlčenlivostí po dobu trvání smluvního vztahu, ale i po jeho ukončení.

Zhotovitel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, se kterými přichází do styku v rámci provádění servisních prací pro Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna technická i organizační opatření Objednatele, která zavedl

v souvislosti s ochranou osobních údajů (v souladu s GDPR).

Zhotovitel se zavazuje neprovádět žádné kopie osobních dat a žádná osobní data z objektu Objednatele nevynášet, kromě případů nezbytných pro plnění servisních činností pro Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje bezpečně smazat veškeré zálohy osobních dat, jakmile opadne účel servisního

zásahu.

Zhotovitel provede technická a organizační opatření k zamezení odcizení či ztrátě osobních dat během servisní činnosti pro Objednatele.

Zhotovitel zodpovídá za odcizení či ztrátu osobních dat, která od Objednatele převzal v rámci servisní

činnosti pro Objednatele.

V případě úniku osobních údajů zhotovitel neprodleně informuje Objednatele.

 

III.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Veškeré změny a doplňky této dohody vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran ve formě následně číslovaných dodatků.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


 

V …………………………………… dne: ………………………………………………………..

Podpis smluvních stran:


 

……………………………………………                                                                          ……..…………………………………..

Dodavatel                                                                                                                              Odběratel

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zavazna-dohoda-o-mlcenlivosti-a-zachovavani-ochrany-osobnich-udaju.pdf 394.7 Kb